Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpsoldaki.pl Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach  znajduje się: Ołdaki 7, 06-126 Gzy

DATA PUBLIKACJI

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-21. 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona została wdrożona przed wejściem w życie przepisów ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy  o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Kowalewski, sekretariat@dpsoldaki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 6913018. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

KORZYSTANIE Z KLAWIATURY

TAB – przejście do kolejnego elementu

TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu

CTRL oraz F – wyszukiwanie

CTRL oraz „+” – powiększanie treści strony internetowej

CTRL oraz „-” – pomniejszanie treści strony internetowej

CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

UDOGODNIENIA

Serwis nie jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach , Ołdaki 7 06-126 Gzy
1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście po schodach, Dostępny jest również podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze  i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku ,,Rodzinka” jest  winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter.

 
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach, 
b) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach  dane kontaktowe tel. 23 6913018, email sekretariat@dpsoldaki.pl  

                           
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
Przed budynkiem i z tyłu budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach dane kontaktowe tel. 23 6913018, email sekretariat@dpsoldaki.pl


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego

Dom Pomocy Społecznej

czynny całodobowo

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI :

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

Sobota - Niedziela: Administracja nieczynna

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny